Hea teada

PRIVAATSUSPOLIITIKA PATSIENTIDELE

Ordoline hoolib oma klientide ja patsientide privaatsusest, mistõttu tagame isikuandmete töötlemisel kõrge kaitsetaseme. Käesolev privaatsuspoliitika annab teavet selle kohta, kuidas Ordoline töötleb klientide/hambaarstide ja patsientide isikuandmeid Ordoline’i veebisaidil dr.Ordoline.com ning millised on teie õigused seoses töödeldud andmetega. 

TÖÖTLEJA 

 • Isikuandmete vastutav töötleja on Ordoline JSC (edaspidi Ordoline), juriidilise isiku kood: 305610551; aadress: A. Vivulskio str. 7-202, Vilnius, Leedu. 

KLIENTIDE/HAMBAARSTIDE ISIKUANDMED, MIDA ORDOLINE TÖÖTLEB 

 • Ordoline töötleb hambaid sirgendavate kapede tellimise, tootmise ja tarnimise käigus hambaarstide (tellijate) isikuandmeid, sealhulgas (kuid mitte ainult) eesnime, perekonnanime, kvalifikatsiooni, töökohta, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja hambaarsti konto sisselogimise andmeid. 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus 

 • Eespool nimetatud isikuandmed on vajalikud hambaarsti poolt tellitud kapede kvaliteetseks tootmiseks ja tõrgeteta tarnimiseks (st kapede tootmise lepingu täitmiseks). 
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (edaspidi “isikuandmete kaitse üldmäärus”) artikli 6 punktis b on sätestatud õigus töödelda isikuandmeid sel määral, mis on vajalik lepingu täitmiseks. 
 • Klientide/hambaarstide isikuandmeid, näiteks isiku ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi, võib töödelda otseturunduse eesmärgil (uudiskirjade või pakkumiste saatmine), tingimusel, et kliendi/hambaarsti kirjalik nõusolek on saadud enne selliste andmete töötlemist. 
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkt a annab õiguse töödelda selliseid andmeid andmesubjekti nõusolekul. 

Isikuandmete säilitamise tähtaeg 

 • Hambaid sirgendavate kapede tellimuse esitanud hambaarsti isikuandmeid, mida töödeldakse kapede valmistamise lepingu täitmiseks, nagu hambaarsti nimi, perekonnanimi, kvalifikatsioon, töökoht ja konto sisselogimise andmed, säilitatakse 15 aastat alates nende valmistamise ajast. See tähtaeg on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides, mis reguleerivad patsiendi terviseandmete säilitamise tähtaegu. Hambaarsti telefoninumbrit säilitatakse 2 aastat pärast hammaste sirgendamise kapede viimast tellimust. 
 • Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid klientide/hambaarstide isikuandmeid säilitatakse kaks kuud alates nõusoleku tagasivõtmise kuupäevast või alates kuupäevast, mil Ordoline otsustab otseturunduse eesmärgil isikuandmeid enam mitte töödelda. 

Isikuandmete esitamine 

 • Hammaste sirgendamise kapede tellimuse esitanud hambaarstide isikuandmeid võib edastada pädevatele asutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Hambaarstide isikuandmeid võib edastada ka kliiniku poolt valitud andmetöötlejatele, kes pakuvad kliinikule infosüsteemide hooldust, transporti, reklaami ja muid sarnaseid teenuseid, samuti Ordoline’i turustajatele. Andmetöötlejad töötlevad andmeid vastavalt kliiniku juhistele ja ainult teenuste osutamiseks vajalikul määral. Kõik andmetöötlejad on kohustatud tagama isikuandmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

PATSIENTIDE ISIKUANDMED, MIDA ORDOLINE TÖÖTLEB  

 • Ordoline töötleb hammaste sirgendamise kapede tellimise, valmistamise ja tarnimise käigus tellimustes nimetatud patsientide isikuandmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg; ning patsientide eriliiki isikuandmeid, näiteks andmed patsiendi hammaste ja oklusiooni kohta, patsiendi kaebused, rakendatud ortodontiline ravi, patsiendi meditsiinilised andmed (röntgenülesvõtted) ja patsiendi pildiandmed (fotod näost ja hammastest).  

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus 

 • Eespool nimetatud isikuandmed on vajalikud hambaarsti poolt tellitud hammaste sirgendamise kapede kvaliteetseks tootmiseks, st kvaliteetsete suuhooldusteenuste osutamiseks. Eesti Vabariigi õigusaktid kohustavad ettevõtteid, kes tegelevad suuhooldusteenuste pakkumisega, säilitama patsientide kohta meditsiinilisi andmeid, mille alusel on võimalik patsienti identifitseerida. 
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (edaspidi “isikuandmete kaitse üldmäärus”) artikli 6 punktis b on sätestatud õigus töödelda isikuandmeid sel määral, mis on vajalik kohaldatava õigusliku kohustuse täitmiseks. 
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 punkt h annab õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid, kui see on vajalik tervishoiuteenuste osutamiseks. 
 • Ordoline võib töödelda patsientide kontaktandmeid, näiteks telefoninumbreid ja e-posti aadresse, et suhelda patsiendiga Ordoline’i õigustatud huvides, st et võtta patsiendiga ühendust seoses ortodontiliste kapede tarnimisega või saada tellimuse täitmiseks vajalikku lisateavet. 
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkt f annab õiguse töödelda andmeid vastutava töötleja õigustatud huvides. 

Isikuandmete säilitamise tähtaeg 

 • Patsientide isikuandmeid, mida töödeldakse suuhooldusteenuste osutamise eesmärgil, säilitatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud aja jooksul (15 aastat). Patsientide kontaktandmeid (telefoninumber ja e-posti aadress) säilitatakse 5 aastat alates hambaid sirgendavate kapede tellimise kuupäevast. 

Isikuandmete esitamine 

 • Patsientide isikuandmeid võib esitada pädevatele asutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Patsientide isikuandmeid võib edastada ka kliiniku poolt valitud andmetöötlejatele, kes osutavad kliinikule infosüsteemide hooldusteenuseid, samuti Ordoline’i turustajatele. Andmetöötlejad töötlevad andmeid vastavalt kliiniku juhistele ja ainult teenuste osutamiseks vajalikul määral. Kõik andmetöötlejad on kohustatud tagama isikuandmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

ISIKUANDMETE TURVALISUS 

 • Patsientide isikuandmete töötlemisel rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või tahtliku hävitamise, muutmise, avalikustamise või mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. 

ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED SEOSES TÖÖTLEMISEGA 

 • Andmesubjektidel on õigus nõuda Ordoline’ilt vaba juurdepääsu oma isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist, piirata töötlemist ja esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Andmesubjektidel on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, tingimusel et isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel. Andmesubjektidel on õigus andmete ülekantavusele. 
 • Andmesubjektidel on õigus nõuda, et Ordoline ei töötleks enam nende isikuandmeid ja et Ordoline kustutaks nende isikuandmed ühel või enamal järgneval juhul: 
 • Isikuandmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; 
 • Andmesubjekti nõusolek, millel töötlemine põhines, on tagasi võetud ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus. 
 • Isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult. 
 • Andmesubjekti vastuväide isikuandmete töötlemisele kaalub üles Ordoline’i õigustatud huvid. 
 • Andmesubjektidel on õigus nõuda, et Ordoline piiraks isikuandmete töötlemist. Pärast isikuandmete töötlemise piiramist ei tee Ordoline enam isikuandmetega muid toiminguid peale isikuandmete säilitamise. Taotluse isikuandmete töötlemise piiramiseks võib esitada järgmistel asjaoludel: 
 • Isikuandmed on ebatäpsed (sellisel juhul piiratakse isikuandmete töötlemist, kuni andmete õigsust kontrollitakse). 
 • Isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid andmesubjekt ei ole nõus isikuandmete kustutamisega. 
 • Kliinik ei vaja isikuandmeid enam ülaltoodud eesmärkidel, kuid see on vajalik andmesubjektile õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 
 • Andmesubjekt on isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitanud (töötlemine on piiratud, kuni kontrollitakse, et isikuandmete töötlemise põhjused kaaluvad üles andmesubjekti õigused). 
 • Õigus andmete ülekantavusele tähendab, et andmesubjektil on õigus nõuda (struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis) ligipääsu oma isikuandmetele, mida kliinik töötleb automatiseeritult ja mille töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul või andmesubjektiga sõlmitud lepingul. Kui see on tehniliselt võimalik, võib sellised isikuandmed andmesubjekti taotluse alusel edastada otse teisele andmesubjekti poolt määratud vastutavale töötlejale. 
 • Isikuandmete kaitsega seotud taotlusi võib esitada: 
 • Isiklikult: A. Vivulskio g. 7-202, Vilnius, Leedu. 
 • Posti teel või muu postipakkide kättetoimetamise teenuse kaudu järgmisele aadressile: A. Vivulskio g. 7-202, Vilnius, Leedu. 
 • E-posti teel: info@ordoline.com 
 • Andmesubjekt või tema esindaja peab taotluse esitamisel tõendama oma isikut. 
 • Andmesubjektidel, kes usuvad, et nende õigusi on isikuandmete töötlemise tulemusena rikutud, on võimalus esitada kaebus riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, e-post: ada@ada.lt 

Rohkem lugemist